/ Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Павел ПАНАСЮК: Надо убрать зло с улицы

Вторник, 28 сентября, 2010

Обязанности начальника горловского гарнизона милиции сейчас исполняет П.П.ПАНАСЮК. На минувшей неделе Павел Петрович встретился с журналистами городских СМИ.

На вопрос, связаны ли новые назначения (вместе с горуправлением поменялось начальство в Центрально-Городском и Никитовском райотделах) с предстоящими выборами в местные органы власти, П.П.Панасюк ответил отрицательно. По его словам, начиная с мая в Горловке стали проявляться определенные недостатки в работе органов внутренних дел: наметился рост показателей по отдельным видам преступности, снизилась раскрываемость, не полностью использовались имеющиеся возможности для усиления профилактики преступности и т.п. Чтобы предотвратить отрицательные тенденции, и были приняты соответствующие кадровые решения.

В этом плане показателен хотя бы такой пример. Девять автомобилей, которыми располагает патрульно-постовая служба, вместо того чтобы использоваться для охраны общественного порядка, стояли… на приколе. Машины просто нечем было заправить. Естественно, что это не добавляло эффективности в работе по предупреждению и пресечению уличной преступности. Да, город в этом году ни гривни не дал для выполнения программы «Правопорядок», пока что не нашли возможности городские власти пойти навстречу в этом вопросе и новому руководству милиции. Поэтому пришлось обращаться за помощью в главк, и она была предоставлена. В результате вот уже более месяца все девять милицейских автомобилей патрулируют улицы города.

Кстати, недостаточное внимание местной власти к нуждам и потребностям правоохранителей привело к тому, что половина опорных пунктов милиции были просто-напросто закрыты – в тех условиях, в которых они «функционировали» (отсутствие телефонной связи, коммунальных услуг, элементарного оборудования и т.п.), просто невозможно было нормально работать и принимать людей. Все это надо поправлять. И не только это – болевых, проблемных точек в Горловке немало. О многих из них Павел Петрович подробно рассказал журналистам. Это и незаконные пункты приема металлолома, торговля самогоном, распространение наркотиков, стремительный рост краж, в том числе и квартирных, продажа спиртного несовершеннолетним и т.д.

Как сообщил Панасюк, в настоящее время созданы четыре группы, в состав которых  вошли представители криминальной милиции по делам детей, госслужбы по борьбе с экономической преступностью и участковые инспекторы. Их задачей станет выявление торговых точек, где продавцы позволяют себе реализовывать спиртные напитки несовершеннолетним горловчанам. Борьба с этим будет вестись решительно, а виновных станут строго наказывать, вплоть до лишения владельцев лицензии на право торговать спиртными напитками. «Надо убрать это зло с улицы», – заявил начальник милиции.

Если в июле общая раскрываемость преступлений по Горловке составляла 36,7 %, то уже в августе она повысилась до 41,8%, а по отдельным видам преступности достигает среднеобластных показателей – в пределах 60-ти процентов. В общем, констатировал П.П.Панасюк, сделать еще предстоит немало, поэтому расслабляться никому не стоит.

Панасюк Павел Петрович, полковник милиции, в органах внутренних дел прослужил более 25 лет. Родом из Енакиево. Окончил  политехнический и юридический институты. Службу начинал участковым инспектором милиции. До назначения в Горловку возглавлял управление общественной безопасности области.

Ïàâåë ÏÀÍÀÑÞÊ:
Íàäî óáðàòü çëî ñ óëèöû

Îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ãîðëîâñêîãî ãàðíèçîíà ìèëèöèè ñåé÷àñ èñïîëíÿåò Ï.Ï.ÏÀÍÀÑÞÊ. Íà ìèíóâøåé íåäåëå Ïàâåë Ïåòðîâè÷ âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè ãîðîäñêèõ ÑÌÈ.

Íà âîïðîñ, ñâÿçàíû ëè íîâûå íàçíà÷åíèÿ (âìåñòå ñ ãîð-óïðàâëåíèåì ïîìåíÿëîñü íà÷àëüñòâî â Öåíòðàëüíî-Ãîðîäñêîì è Íèêèòîâñêîì ðàéîòäåëàõ) ñ ïðåäñòîÿùèìè âûáîðàìè â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè, Ï.Ï.Ïàíàñþê îòâåòèë îòðèöàòåëüíî. Ïî åãî ñëîâàì, íà÷èíàÿ ñ ìàÿ â Ãîðëîâêå ñòàëè ïðîÿâëÿòüñÿ îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè â ðàáîòå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë: íàìåòèëñÿ ðîñò ïîêàçàòåëåé ïî îòäåëüíûì âèäàì ïðåñòóïíîñòè, ñíèçèëàñü ðàñêðûâàåìîñòü, íå ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàëèñü èìåþùèåñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ óñèëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïíîñòè è ò.ï. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü îòðèöàòåëüíûå òåíäåíöèè, è áûëè ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå êàäðîâûå ðåøåíèÿ.

 ýòîì ïëàíå ïîêàçàòåëåí õîòÿ áû òàêîé ïðèìåð. Äåâÿòü àâòîìîáèëåé, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò ïàòðóëüíî-ïîñòîâàÿ ñëóæáà, âìåñòî òîãî ÷òîáû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñòîÿëè… íà ïðèêîëå. Ìàøèíû ïðîñòî íå÷åì áûëî çàïðàâèòü. Åñòåñòâåííî, ÷òî ýòî íå äîáàâëÿëî ýôôåêòèâíîñòè â ðàáîòå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðåñå÷åíèþ óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè. Äà, ãîðîä â ýòîì ãîäó íè ãðèâíè íå äàë äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû «Ïðàâîïîðÿäîê», ïîêà ÷òî íå íàøëè âîçìîæíîñòè ãîðîäñêèå âëàñòè ïîéòè íàâñòðå÷ó â ýòîì âîïðîñå è íîâîìó ðóêîâîäñòâó ìèëèöèè. Ïîýòîìó ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ â ãëàâê, è îíà áûëà ïðåäîñòàâëåíà.  ðåçóëüòàòå âîò óæå áîëåå ìåñÿöà âñå äåâÿòü ìèëèöåéñêèõ àâòîìîáèëåé ïàòðóëèðóþò óëèöû ãîðîäà.

Êñòàòè, íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå ìåñòíîé âëàñòè ê íóæäàì è ïîòðåáíîñòÿì ïðàâîîõðàíèòåëåé ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïîëîâèíà îïîðíûõ ïóíêòîâ ìèëèöèè áûëè ïðîñòî-íàïðîñòî çàêðûòû – â òåõ óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ îíè «ôóíêöèîíèðîâàëè» (îòñóòñòâèå òåëåôîííîé ñâÿçè, êîììóíàëüíûõ óñëóã, ýëåìåíòàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ò.ï.), ïðîñòî íåâîçìîæíî áûëî íîðìàëüíî ðàáîòàòü è ïðèíèìàòü ëþäåé. Âñå ýòî íàäî ïîïðàâëÿòü. È íå òîëüêî ýòî – áîëåâûõ, ïðîáëåìíûõ òî÷åê â Ãîðëîâêå íåìàëî. Î ìíîãèõ èç íèõ Ïàâåë Ïåòðîâè÷ ïîäðîáíî ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì. Ýòî è íåçàêîííûå ïóíêòû ïðèåìà ìåòàëëîëîìà, òîðãîâëÿ ñàìîãîíîì, ðàñïðîñòðàíåíèå íàðêîòèêîâ, ñòðåìèòåëüíûé ðîñò êðàæ, â òîì ÷èñëå è êâàðòèðíûõ, ïðîäàæà ñïèðòíîãî íåñîâåðøåííîëåòíèì è ò.ä.

Êàê ñîîáùèë Ïàíàñþê, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàíû ÷åòûðå ãðóïïû, â ñîñòàâ êîòîðûõ  âîøëè ïðåäñòàâèòåëè êðèìèíàëüíîé ìèëèöèè ïî äåëàì äåòåé, ãîññëóæáû ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêîé ïðåñòóïíîñòüþ è ó÷àñòêîâûå èíñïåêòîðû. Èõ çàäà÷åé ñòàíåò âûÿâëåíèå òîðãîâûõ òî÷åê, ãäå ïðîäàâöû ïîçâîëÿþò ñåáå ðåàëèçîâûâàòü ñïèðòíûå íàïèòêè íåñîâåðøåííîëåòíèì ãîðëîâ÷àíàì. Áîðüáà ñ ýòèì áóäåò âåñòèñü ðåøèòåëüíî, à âèíîâíûõ ñòàíóò ñòðîãî íàêàçûâàòü, âïëîòü äî ëèøåíèÿ âëàäåëüöåâ ëèöåíçèè íà ïðàâî òîðãîâàòü ñïèðòíûìè íàïèòêàìè. «Íàäî óáðàòü ýòî çëî ñ óëèöû», – çàÿâèë íà÷àëüíèê ìèëèöèè.

Åñëè â èþëå îáùàÿ ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé ïî Ãîðëîâêå ñîñòàâëÿëà 36,7 %, òî óæå â àâãóñòå îíà ïîâûñèëàñü äî 41,8%, à ïî îòäåëüíûì âèäàì ïðåñòóïíîñòè äîñòèãàåò ñðåäíåîáëàñòíûõ ïîêàçàòåëåé – â ïðåäåëàõ 60-òè ïðîöåíòîâ. Â îáùåì, êîíñòàòèðîâàë Ï.Ï.Ïàíàñþê, ñäåëàòü åùå ïðåäñòîèò íåìàëî, ïîýòîìó ðàññëàáëÿòüñÿ íèêîìó íå ñòîèò.

Ïàíàñþê Ïàâåë Ïåòðîâè÷, ïîëêîâíèê ìèëèöèè, â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ïðîñëóæèë áîëåå 25 ëåò. Ðîäîì èç Åíàêèåâî. Îêîí÷èë  ïîëèòåõíè÷åñêèé è þðèäè÷åñêèé èíñòèòóòû. Ñëóæáó íà÷èíàë ó÷àñòêîâûì èíñïåêòîðîì ìèëèöèè. Äî íàçíà÷åíèÿ â Ãîðëîâêó âîçãëàâëÿë óïðàâëåíèå îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè îáëàñòè.В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

2 комментариев “Павел ПАНАСЮК: Надо убрать зло с улицы”

 1. 55528 сентября, 2010 - 17:06

  И дургое зло тоже надо убрать. На Вас одна надежда, Павел Петрович, уберите и бабулек самогонщик возле магазина » Париж» на 5 квартале, и там же из ларька около кафе Милев с черного хода на выно стаканы наливают по стуку. Участковый ходит-не замечает, почему-то. А к нам потом в подъезды в туалет ходят, пардон, и спать не дают.

 2. Fernanderv18 февраля, 2012 - 05:19

  Все автомобили России на нашем сайте
  http://auto.ru/
  а также:
  купить авто
  продать авто и другое

Подписка на газетуМОДЕРН


Комфорт Плюс


Скрепка

Праздники Украины

Любишь журналистику?     

2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru


Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Украіні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.
 • Рейтинг@Mail.ru
 • Яндекс цитирования